Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Thuisaccuplan

In deze algemene voorwaarden staan de afspraken die we met elkaar maken. Deze voorwaarden horen bij de overeenkomst(en) die u met ons heeft gesloten. Lees de voorwaarden goed door, want ze zijn belangrijk.

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2023.

Begrippen

   1. Thuisaccuplan: REMAIN Consultancy (eenmanszaak), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77614259.
   2. Algemene voorwaarden: Onderhavige Algemene voorwaarden van Thuisaccuplan.
   3. U: iedere persoon met wie Thuisaccuplan een overeenkomst aangaat of een aanbieding heeft gedaan.
   4. Installateur: een medewerker van Thuisaccuplan of een door Thuisaccuplan ingehuurde derde die de thuisbatterij inclusief eventuele omvormer installeert in uw woning.
   5. Overeenkomst: elke afspraak, schriftelijk of mondeling, gemaakt tussen u en Thuisaccuplan.
   6. Thuisbatterij: het energieopslagsysteem, al dan niet inclusief omvormer, met de daarbij behorende materialen en producten, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.
   7. Fabrikant: de fabrikant van de Thuisbatterij en/of omvormer.
   8. Leverancier: de groothandel van welke Thuisaccuplan de materialen inkoopt.
   9. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden die door Thuisaccuplan of derden in onderaanneming van Thuisaccuplan voor u worden uitgevoerd, waaronder de werkopname, aflevering, installatie en montage van de Thuisbatterij, het herstellen van schade, en andere aanvullende werkzaamheden.
   10. Woning: de door u aangewezen locatie die onderdeel is van de Overeenkomst en waarin Thuisaccuplan de Thuisbatterij installeert.

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

   1. Deze voorwaarden gelden als Thuisaccuplan u een aanbod doet, als wij een Overeenkomst met elkaar hebben gesloten, Thuisaccuplan Werkzaamheden voor u verricht, zal verrichten, en/of als Thuisaccuplan eventuele herstelwerkzaamheden moet (laten) uitvoeren. Thuisaccuplan werkt uitsluitend op basis van deze Algemene voorwaarden.
   2. Als er naast deze Algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden eveneens van toepassing op de Overeenkomst.
   3. Van deze Algemene voorwaarden, het aanbod van Thuisaccuplan of van de gesloten Overeenkomst afwijkende en/of aanvullende bepalingen zijn pas na schriftelijke of elektronische aanvaarding van een medewerker van Thuisaccuplan bindend.
   4. Indien een bepaling uit de Algemene voorwaarden afwijkt van afspraken die zijn gemaakt in een Overeenkomst, gaan de afspraken in de Overeenkomst voor.

Totstandkoming van de Overeenkomst

   1. Een prijsvoorstel, aanbod en een offerte van Thuisaccuplan is te allen tijde vrijblijvend, en is beperkt geldig met een duur van veertien (14) dagen. Het is gebaseerd op de gegevens die door u aan Thuisaccuplan zijn verstrekt.
   2. De door Thuisaccuplan aangegeven informatie in een prijsvoorstel of Thuisaccuplan (waaronder terugverdientijd, nieuwe energierekening, percentage zelfconsumptie en/of andere aanduiding van de Thuisbatterij en/of de Werkzaamheden) zijn vrijblijvend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke typefouten binden Thuisaccuplan niet. De informatie wordt zo nauwkeurig mogelijk bepaald aan de hand van een door Thuisaccuplan ontwikkelde model dat gebruik kan maken van modellen van derden. De aannames die worden gemaakt in de modellen zijn te allen tijde opvraagbaar.
   3. Een Overeenkomst komt tussen Thuisaccuplan en u tot stand wanneer Thuisaccuplan u een aanbod doet en u dit aanbod schriftelijk of elektronisch heeft geaccepteerd. Verder is elke door Thuisaccuplan uitgegane aanbieding vrijblijvend.
   4. Een Overeenkomst komt altijd tot stand onder de (ontbindende) voorwaarden dat
    1. u de eigenaar bent van de betreffende Woning of een akkoordverklaring van de eigenaar van de Woning ter beschikking kunt stellen aan Thuisaccuplan;
    2. u alle vragen naar waarheid heeft beantwoord, geen informatie achterhoudt en alle informatie waar Thuisaccuplan om vraagt ten behoeve van de Werkzaamheden volledig heeft gepresenteerd of zal presenteren;
    3. de meterkast en netaansluiting van uw Woning deugdelijk, zonder onvolkomenheden en of gebreken geschikt is om de Thuisbatterij op aan te sluiten.
   5. U dient alle voor het project belangrijke informatie voor zover aanwezig (documenten, contracten, gegevens, tekeningen en berekeningen) aan Thuisaccuplan ter beschikking te stellen en in te staan voor de juistheid en volledigheid hiervan. Dit is voor Thuisaccuplan noodzakelijk om een juist aanbod te kunnen doen.
   6. Wanneer Thuisaccuplan de Overeenkomst wil ontbinden door beroep te doen op een van de voorwaarden uit lid 3.4, informeert Thuisaccuplan u daar schriftelijk of digitaal over. Een beroep van Accuelect op dit lid geeft geen recht op schadevergoeding.
   7. U kunt een Overeenkomst met Thuisaccuplan samen met iemand anders sluiten. U bent dan met deze tweede persoon gezamenlijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden.
   8. Thuisaccuplan is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in het systeem van subsidies, belastingvoordelen of andere fiscale gunstmaatregelen.
   9. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Thuisaccuplan binden Thuisaccuplan tenzij deze door Thuisaccuplan schriftelijk zijn bevestigd.

Verplichtingen voor aanvang van Werkzaamheden

  1. Voor aanvang van de Werkzaamheden bent u verplicht voor eigen risico en rekening:
   1. de ruimte van de meterkast op te ruimen zodat de meterkast aangepast kan worden en zodat de kans op schade aan persoonlijke eigendommen geminimaliseerd wordt;
   2. ervoor te zorgen dat de aangewezen locatie van de Thuisbatterij geschikt is voor installatie van de Thuisbatterij. De locatie dient opgeruimd en schoon te zijn en te voldoen aan de afmetingen van de Thuisbatterij met daarbij een marge van 30 cm naast, voor, en boven de Thuisbatterij voor voldoende ventilatie;
   3. er op de werkplek gelegenheid is voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen, machines en gereedschap;
   4. er voldoende aansluitmogelijkheden zijn voor onder andere elektrische werktuigen, aftappunten voor energie en water;
   5. bekend is waar zich op de werkplek kabels, leidingen en buizen e.d. bevinden;
   6. te beschikken over een werkende internetaansluiting en toegang tot een netwerk op 2,4 GHz-bandbreedte, tenzij schriftelijk anders afgesproken;
   7. de noodzakelijke vergunningen en goedkeuringen van de eigenaar van de Woning te bezitten;
   8. ervoor te zorgen dat u aanwezig bent in de Woning gedurende de Werkzaamheden;
   9. ervoor te zorgen dat de route van de benodigde kabels tussen de Thuisbatterij en uw meterkast vrij is van obstakels.
  2. Indien er in de ruimtes of nabij de locatie van de installatie, of wel langs het kabeltraject tussen de Thuisbatterij en uw meterkast, er bekende gebreken zijn aan uw Woning die de installatie kunnen bemoeilijken of tot schade kunnen leiden bent u verplicht dit te melden aan Thuisaccuplan voor aanvang van de werkzaamheden. Indien deze gebreken niet zijn gemeld met een vertraging in de installatie als gevolg, is Thuisaccuplan gerechtigd extra gemaakte kosten in rekening te brengen. Eventuele schade die door een Installateur van Thuisaccuplan wordt gemaakt als gevolg van handelingen die worden uitgevoerd met of rondom de niet door u aangegeven gebreken aan uw woning, is Thuisaccuplan niet aansprakelijk voor de geleden schade.
  3. Indien een van de in het vorige lid genoemde voorwaarden naar mening van de Installateur van Thuisaccuplan niet of onvoldoende is geregeld, kunnen de Werkzaamheden niet juist worden uitgevoerd. In dit geval zal er een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt voor de Werkzaamheden, en dient u te kunnen aantonen

dat u aan de voorwaarden voldoet. Er worden wel voorrijkosten van €85,00 in rekening gebracht op het moment dat de Werkzaamheden opnieuw moeten worden gepland.

 1. Indien u niet heeft voldaan aan de voorwaarden uit Lid 9.1 van deze Algemene Voorwaarden, waardoor de Installateur bepaalde extra Werkzaamheden moet verrichten om de Woning geschikt te maken voor de uitvoering van de installatie, is Thuisaccuplan gerechtigd om extra door haar gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.

Werkopname en levering

   1. Voor het uitvoeren van de Werkzaamheden wordt een werkopname uitgevoerd om te beoordelen of de Woning geschikt is voor het installeren van de Thuisbatterij, en hoe deze geïnstalleerd kan worden. De Installateur voert deze werkopname uit met behulp van door u voorzien beeldmateriaal en door fysiek langs te komen. De werkopname is geen technische keuring, maar slechts een beoordeling van de Installateur.
   2. Indien u de installatie annuleert nadat de werkopname heeft plaatsgevonden, komen de kosten voor deze werkopname voor uw rekening. Deze kosten bedragen € 250,-.
   3. Als locatie van levering van de Thuisbatterij geldt het adres van de Woning dat u aan Thuisaccuplan kenbaar heeft gemaakt.
   4. In het geval dat producten onverwachts niet meer beschikbaar zijn of niet meer geleverd kunnen worden, ondanks dat deze in de Overeenkomst staan vermeld, behoudt Thuisaccuplan zich het recht voor om na de totstandkoming van de Overeenkomst vergelijkbare producten te leveren. Het aanpassen van de overeenkomst op basis van dit artikel levert geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op.
   5. Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst één of meer van de producten een prijsverhoging zijn ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Thuisaccuplan gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen.
   6. Na levering bent u verantwoordelijk en draagt u het risico voor de Thuisbatterij, zelfs wanneer de eigendom nog niet op u is overgedragen zoals omschreven in Artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.
   7. Indien U bij aflevering de Thuisbatterij niet afneemt, komen alle kosten en de schades die Thuisaccuplan hierdoor lijdt (waaronder vervoers-, opslag- en bewaarkosten) voor uw rekening. Na het uitvoeren van de Werkzaamheden wordt het verpakkingsmateriaal van de Thuisbatterij, gebruiksaanwijzingen en extra materialen door de Installateur bij u achtergelaten.

Installatie

  1. De Werkzaamheden voor de installatie van de Thuisbatterij in de Woning worden uitsluitend door een Installateur van Thuisaccuplan uitgevoerd. Op de dag van de Werkzaamheden wordt door de Installateur bepaald of dit juist mogelijk is.
  2. U kunt in samenspraak met de Installateur van het installatieplan afwijken. De Installateur van Thuisaccuplan bepaalt of dit mogelijk is of niet.
  3. Thuisaccuplan behoudt zich het recht voor om op de dag van de Werkzaamheden de installatie uit te stellen, niet uit te voeren of af te breken indien:
   1. na inschatting van de Installateur de voorwaarden zoals in Artikel 9.1 omschreven niet zijn opgevolgd;
   2. de veiligheid van de medewerkers in het geding is of kan zijn;
   3. asbest en/of andere schadelijke stoffen worden aangetroffen;
   4. een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen;
   5. de installatie niet volledig opgeleverd kan worden door toedoen van derden en/of u.
  4. Indien u voor of tijdens het uitvoeren van de Werkzaamheden onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt waardoor de Werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, is Thuisaccuplan gerechtigd om extra door haar gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.
  5. Voor het installeren van de Thuisbatterij kan het zo zijn dat er in de Woning een omvormer geplaatst zal worden. U stemt ermee in dat deze omvormer een zacht geluid kan maken en kan tikken als de installatie is geactiveerd. De omvormer dient, net als de Thuisbatterij, te allen tijde vrijgehouden te worden zodat deze voldoende kan ventileren.
  6. Uitstel van Werkzaamheden op basis van dit artikel geeft u geen recht om de Overeenkomst te ontbinden. Thuisaccuplan is niet aansprakelijk voor eventueel door u gelden (directe en/of indirecte) schade als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de Werkzaamheden.
  7. Thuisaccuplan is verantwoordelijk voor de levering van een werkende Thuisbatterij, betekende het (laten) installeren van de Thuisbatterij en het aansluiten van de monitoring. Wanneer de monitoring wordt bemoeilijkt doordat u niet beschikt over toegang tot het netwerk, of een router die kan een verbinding met de omvormer toelaat, zal de Installateur de verantwoordelijkheid voor het voltooien van de aansluiting van de monitoring aan u overlaten, en u instructies geven over hoe u deze aansluiting zelfstandig kunt voltooien. In dit geval zal de Thuisbatterij overeenkomstig dit artikel als werkend geleverd worden beschouwd.
  8. Wanneer slimme sturing van de thuisbatterij-omvormer bewerkstelligd wordt door hardware van een derde partij kan het zijn dat de monitoring-software van de

producent van de Thuisbatterij niet bereikbaar is. De hardware voor slimme sturing kan namelijk de fysieke communicatiepoort van de omvormer bezetten, of er op een andere manier voor zorgen dat het uitlezen van data niet mogelijk is.

Oplevering

   1. Als Thuisaccuplan met u een vaste datum van oplevering heeft afgesproken, dan wordt het werk op deze datum opgeleverd.
   2. Als Thuisaccuplan met u een vermoedelijke datum van oplevering heeft afgesproken, dan wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.
   3. Het werk is opgeleverd wanneer Thuisaccuplan aan u heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en u het werk heeft aanvaard conform een handtekening op het Opleveringsdocument dat de Installateur van Thuisaccuplan meeneemt naar de installatie.
   4. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd hetzij:
    1. wanneer acht (8) dagen zijn verstreken nadat U van Thuisaccuplan de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en u heeft nagelaten het werk te aanvaarden dan wel af te keuren;
    2. hetzij wanneer U de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.
   5. Bij overschrijding van een afgesproken vaste opleveringsdatum is de installateur verplicht de door de consument hierdoor geleden schade te vergoeden.

Termijnen

   1. Het installeren van de Thuisbatterij is afhankelijk van leveringen door Leveranciers, beschikbaarheid van materialen en beschikbaarheid van Installateurs. Door Thuisaccuplan in de Overeenkomst opgegeven levertermijnen gelden daarom slechts bij benadering en gelden voor Thuisaccuplan nooit als fatale termijnen. XYZ zal zich inspannen overeengekomen termijnen te behalen, maar is niet aansprakelijk mocht een termijn niet worden behaald.
   2. Thuisaccuplan is niet aansprakelijk voor eventueel door u geleden schade als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de Werkzaamheden binnen de aangegeven termijn. Thuisaccuplan biedt geen compensatie voor opgenomen vrije dagen, gemiste omzetten/winsten en andere indirecte of directe schades.
   3. Zodra u een afspraak wilt verplaatsen of afzeggen binnen zeven (7) dagen voor aanvang van de Werkzaamheden kunnen kosten in rekening gebracht worden. Buiten die termijn kunt u kosteloos de geplande dag wijzigen.

Derden

   1. Thuisaccuplan is gerechtigd om (een deel van) de Werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. Het inschakelen van deze derden gebeurt in het algemeen zonder uw tussenkomst.

Kosten Werkzaamheden

   1. De kosten van de Thuisbatterij en de Werkzaamheden zijn bepaald zoals in de Overeenkomst. Hierin staat omschreven wat er voor de overeengekomen prijs wordt geleverd en welke werkzaamheden daarbij horen.
   2. Onder installatiekosten zijn uitsluitend inbegrepen: het benutten van de materialen en onderdelen nodig voor de installatie van de Thuisbatterij, eventuele noodzakelijke bouwkundige uitvoeringen en de arbeidskosten van de installatie.
   3. Indien de Werkzaamheden onverwachts niet uitgevoerd kunnen worden door onvoorziene omstandigheden, zullen er indien er sprake is van meerwerk extra werkzaamheden worden uitgevoerd en in rekening worden gebracht, mits dus met u is kortgesloten.
   4. Thuisaccuplan is gerechtigd om haar prijzen bij te stellen. Deze aanpassingen zijn niet van toepassing op gesloten Overeenkomsten.

Herroepingsrecht

  1. Indien een Overeenkomst tussen u en Thuisaccuplan is gesloten, kunt u de Overeenkomst gedurende een periode van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze periode gaat in op de dag nadat de Thuisbatterij is geleverd, overeenkomstig artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
  2. Het herroepingsrecht is uitgesloten wanneer de Thuisbatterij op basis van uw specificaties zijn vervaardigd. De beoordeling of er sprake is van specifiek maatwerk is aan Thuisaccuplan.
  3. Gebruikmaken van het herroepingsrecht kan door binnen de in lid 7.1 genoemde termijn contact op te nemen met een van de medewerkers van Thuisaccuplan via info@thuisaccuplan.nl. Thuisaccuplan zal u het herroepingsformulier verstrekken, waarbij het u verantwoordelijk bent voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht.
  4. Gedurende in lid 7.1 genoemde bedenktermijn dient u zorgvuldig met de Thuisbatterij en bijbehorende verpakkingen om te gaan. Na levering bent u verantwoordelijk voor de Thuisbatterij waardoor waardevermindering en schades aan de Thuisbatterij voor uw rekening komen.
  5. Op het moment van levering van de Thuisbatterij worden geen kosten in rekening gebracht als u een beroep doet op het herroepingsrecht. Zodra de Thuisbatterij geleverd is overeenkomstig Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden worden er wel kosten voor demontage en eventuele waardevermindering van de Thuisbatterij in rekening gebracht. Demontage mag uitsluitend worden uitgevoerd door een Installateur van XYZ.
  6. Thuisaccuplan zal de Thuisbatterij demonteren bij tijdig beroep op het herroepingsrecht. Thuisaccuplan is niet verplicht om muren, vloeren en andere zaken die door installatie en/of demontage van de Thuisbatterij zijn aangetast in oorspronkelijke staat terug te brengen.

Facturatie en betaling

   1. Tenzij anders dan in de Overeenkomst afgesproken dient u een voorschot van veertig procent (40 %) binnen veertien (14) werkdagen na het delen van de eerste offerte via overmaking te voldoen. Vijftig procent (50 %) van de factuur dient te zijn voldaan binnen zeven (7) dagen na facturatie van de levering van de Thuisbatterij. De laatste tien procent (10 %) van de factuur dient binnen zeven (7) dagen na facturatie van de installatie van de Thuisbatterij te worden voldaan.
   2. Thuisaccuplan kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument.
   3. U bent van rechtswege in verzuim indien u niet binnen de overeengekomen termijn de volledige factuur hebt voldaan. Bij een te late betaling zijn alle vorderingen die Thuisaccuplan op u heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Thuisaccuplan is bij een te late betaling bevoegd de (verdere) nakoming van de Overeenkomst op te schorten.
   4. Wanneer er op de vervaldag van de factuur een gebreke aan betaling is, worden incassokosten in rekening gebracht gelijk aan de maximale incassokosten zoals dit voorgeschreven is in de wet, met een minimum van €40,00. Daarnaast bent u zonder voorafgaande melding over het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd.
   5. Voor uw rekening zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €500,00.

Eigendomsvoorbehoud

  1. De door Thuisaccuplan geleverde Thuisbatterij blijft eigendom van Thuisaccuplan tot het moment dat u al hetgeen Thuisaccuplan uit hoefde van de met u gesloten Overeenkomst(en) te vorderen heeft, heeft voldaan.
  2. Thuisaccuplan heeft het recht de geleverde Thuisbatterij direct terug te nemen indien u niet voldoet aan de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. De kosten die Thuisaccuplan moet maken om de Thuisbatterij terug te nemen en de schade en waardedaling die Thuisaccuplan daardoor lijdt, komen voor uw rekening.
  3. In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van de Thuisbatterij niet of nauwelijks beïnvloeden, zal de Thuisbatterij

ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. Thuisaccuplan zal zulke tekortkomingen, wanneer mogelijk, alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.

 1. Nadat de Thuisbatterij als geleverd geldt in de zin van art. 14.1 genoemd, draagt U het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door het product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van Thuisaccuplan of zijn Installateur te wijten.

Verplichtingen na Werkzaamheden

   1. Na het uitvoeren van de Werkzaamheden door een Installateur van Thuisaccuplan ligt de verantwoordelijkheid voor de werking van de Thuisbatterij bij u. Hiervoor dient u voor eigen rekening en risico:
    1. storingen en defecten onmiddellijk schriftelijk aan Thuisaccuplan te melden;
    2. de Thuisbatterij overeenkomstig de bestemming te gebruiken;
    3. zorg te dragen voor het onderhoud van de Thuisbatterij;
    4. gebruiksaanwijzingen van de Thuisbatterij te blijven volgen;
    5. de werking van de Thuisbatterij maandelijks te controleren via het online monitoringssysteem of de display van de omvormer.
   2. Indien u deze verplichtingen niet naleeft, komen eventuele verleende garanties te vervallen. De eventuele gevolgschades die voortvloeien uit het niet tijdig melden van een gebrek en/of schade komen voor uw rekening en risico.

Garanties

  1. Thuisaccuplan garandeert dat eventuele gebreken in de Werkzaamheden van Thuisaccuplan of haar installateur(s) die binnen 12 maanden na de oplevering aan de dag treden kosteloos worden verholpen.
  2. Thuisaccuplan is niet aansprakelijk voor de werking van apparatuur van derde partijen zoals die ter behoeve van slimme sturing van de Thuisbatterij.
  3. De garantietermijn zoals genoemd in de lid 1 geldt tenzij Thuisaccuplan en u een langere garantietermijn overeenkomen.
  4. De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien:
   1. gebreken aan de installatie niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan Thuisaccuplan zijn gemeld;
   2. gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van U die de opdracht heeft gegeven of uw rechtsopvolger, danwel door van buiten komende oorzaken;
   3. het gebrek geen gevolg is van de Werkzaamheden van Thuisaccuplan of haar installateur(s);
   4. gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van Thuisaccuplan aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, danwel wanneer door u zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is;
   5. gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;
   6. u niet aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij u gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 18, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval u geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.
  5. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van Thuisaccuplan op grond van de wet.
  6. Een door Thuisaccuplan, de Fabrikant en/of Leverancier verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten die u op grond van de overeenkomst tegenover Thuisaccuplan kan doen gelden.
  7. Wanneer de Thuisbatterij gebreken vertoont waarop de garantievoorwaarden van toepassing zijn en die gebreken vallen niet onder de uitzonderingen van lid 9 van dit artikel, kunt u hiervan een melding bij Thuisaccuplan doen.
  8. Bij een juist en zorgvuldig gebruik van de geleverde Thuisbatterij en producten gelden de in de Overeenkomst overeengekomen garanties. Deze bestaat uit Productgarantie (ook wel Fabrieksgarantie). De Productgarantie vervalt indien de Leverancier van de Thuisbatterij garanties, al dan niet door onvoorziene omstandigheden, niet meer kan bieden. De kosten voor het vervangen van de Thuisbatterij en producten vallen niet onder de productgarantie.
  9. Thuisaccuplan is slechts aan eventueel overeengekomen garanties gebonden, indien en voor zover zij op haar beurt van de betreffende Leverancier of andere derde terzake garantie(s) heeft verkregen.
  10. Na de garantieperiode zoals vermeld in de Overeenkomst wordt elke aansprakelijkheid uitgesloten. De wettelijke rechten die u heeft zijn niet aangetast.
  11. Een geslaagd beroep op garantie(s) houdt in dat Thuisaccuplan naar haar keuze de betreffende uitgevoerde Werkzaamheden en/of de geleverde Thuisbatterij zal herstellen, herleveren, vervangen, opnieuw uitvoeren, afkopen dan wel de door u betaalde prijs (deels) restitueert.
  12. Thuisaccuplan kan bij eventuele vervanging of herstel van de Thuisbatterij een ander dan het oorspronkelijk geleverd model of merk van de Thuisbatterij leveren. De

onderdelen of systemen zullen vergelijkbaar dan wel beter zijn dan de geleverde Thuisbatterij.

 1. Voor behoud van garanties ogen onderhoud en reparaties uitsluitend in opdracht van of door Thuisaccuplan worden verricht. U mag zelf in geen geval eigen materiaal of dienst ter beschikking stellen aan Installateur (van Thuisaccuplan of diens Onderaannemer). Indien dit wel gebeurt kan Thuisaccuplan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele defecten en/of schades die de producten oplopen. Alsook is Thuisaccuplan in geen geval betrokken bij de aanvraag van de productgarantie na installatie bij de Fabrikant van de thuisbatterij en/of omvormer, aangezien de materialen niet (volledig) zijn geïnstalleerd door de Installateur (van Thuisaccuplan of diens Onderaannemer).

Schade

   1. Schadeclaims kunnen door Thuisaccuplan niet worden aanvaard wanneer er schade zoals door in artikel 14.5 van deze Algemene Voorwaarden omschreven situaties zijn ontstaan.
   2. Als de Installateur tijdens het uitvoeren van de Werkzaamheden schade aan de Thuisbatterij en/of Woning heeft toegebracht of op het moment dat u binnen twee jaar na de levering schade aan de Woning door de Werkzaamheden is ontstaan kunt u hiervan een melding bij Thuisaccuplan doen zoals beschreven in Artikel 18 van de Algemene Voorwaarden.
   3. Indien Thuisaccuplan aansprakelijk gehouden kan worden voor de schade zal de afhandeling van de schade overeenkomst artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden worden opgepakt.
   4. Indien Thuisaccuplan, zonder montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand, van welke aard ook, verleent, geschiedt dit volledig voor uw risico, en is Thuisaccuplan niet aansprakelijk voor enige schade en/of defecten/gebreken.
   5. Er zal door Thuisaccuplan geen garantieclaim worden aanvaard indien:
    1. schades en/of gebreken/defecten aan voorwerpen in de Woning zijn veroorzaakt door het uitvallen van de nood stroomtoevoer van de Thuisbatterij;
    2. schades en/of gebreken/defecten aan de Thuisbatterij is ontstaan door achterstallig onderhoud, verwaarlozing, normale slijtage, verkeerd gebruik en/of door uw toedoen (al dan niet bewust);
    3. schades en/of gebreken/defecten aan de Thuisbatterij is ontstaan die niet terug te voeren is op werkzaamheden uitgevoerd door een medewerker en/of Installateur van Thuisaccuplan;
    4. schades en/of gebreken/defecten aan de Thuisbatterij is ontstaan door onderdelen en/of diensten die door derden zijn geleverd, zoals bij montage en installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen uzelf.
    5. schades en/of gebreken/defecten aan de Thuisbatterij is ontstaan doordat u zich niet heeft gehouden aan de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden;
    6. schades en/of gebreken/defecten zijn veroorzaakt door externe factoren, waaronder maar niet beperkt tot kortsluiting, brand, defecten op het elektriciteitsnetwerk, waterschade, gebreken aan de meterkast blikseminslag, vandalisme, schade door dieren en/of mensen, extreme weersomstandigheden en contact met chemische substanties;
    7. schades en/of gebreken/defecten die ontstaan door normale slijtage.

Meldingen

   1. U bent verantwoordelijk voor het melden van een defect of schade aan/in de Thuisbatterij of uw Woning en voor het doen van een beroep op garantie(s) en/of het indienen van een eventuele klacht over de uitvoering van de Overeenkomst.
   2. Een melding op basis van lid 1 dient zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een week (7 dagen) na constatering, duidelijk omschreven en indien mogelijk met beeldmateriaal worden gemeld bij Thuisaccuplan door contact op te nemen via email. Indien een melding niet tijdig is gedaan verliest u alle rechten ter zake.
   3. Na de melding zal met uw goedkeuring een Installateur van Thuisaccuplan de schade komen opnemen of het gebrek aan de Thuisbatterij beoordelen, waarna de Installateur een advies uitbrengt. Bij aantoning dat de oorzaak van eventuele schade bij Thuisaccuplan of een Installateur van Thuisaccuplan ligt, vergoedt Thuisaccuplan de gemaakte onderzoekskosten, uren en transport. Mocht de Installateur constateren dat de schade een andere oorzaak heeft, dan zullen de door Thuisaccuplan gemaakte onderzoekskosten van de Installateur, uren en transport voor uw rekening komen.
   4. Zodra de Installateur in zijn advies heeft aangegeven dat u een beroep op garantie(s) toekomt of Thuisaccuplan aansprakelijk zou kunnen zijn voor de door u geleden schade, zal Thuisaccuplan de verdere procedure met u doorlopen overeenkomstig artikel 15.

Aansprakelijkheid

   1. Thuisaccuplan zal zich inspannen om de Overeenkomst naar behoren en met zorg uit te voeren, maar is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen indien de garantievoorwaarden van toepassing zijn.
   2. Thuisaccuplan is niet aansprakelijk voor schade die bij de Werkzaamheden ontstaat. Thuisaccuplan gaat met de grootste zorg te werk.
   3. Thuisaccuplan is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat u tekortschiet in verplichtingen jegens Thuisaccuplan, waaronder in ieder geval begrepen verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, dan wel de schade die ontstaat doordat u Thuisaccuplan onjuiste informatie heeft verstrekt.
   4. Thuisaccuplan is uitsluitend aansprakelijk voor de door u geleden directe schade. Thuisaccuplan is dus nooit aansprakelijk voor de door u geleden indirecte schade, waaronder inkomstenderving, misgelopen omzetten/winsten, dan wel enige beroeps- en/of bedrijfsmatige schade.
   5. Thuisaccuplan is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belasting- en/of energiewetgeving, indien de opbrengsten dan wel de besparingen door de Thuisbatterij lager worden dan op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.
   6. Thuisaccuplan is niet aansprakelijk wanneer ten gevolge van een overmachtsituatie de verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kunnen worden nagekomen. In geval van overmacht is Thuisaccuplan gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Thuisaccuplan tot enige schadeloosstelling verplicht is. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Thuisaccuplan onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt.
   7. Thuisaccuplan kan per direct, zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst opschorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, indien u niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.
   8. Iedere vordering die u heeft of zou kunnen hebben, waaronder wegens schade of opnieuw uitvoering van de Werkzaamheden, vervalt indien de tekortkomingen en/of schade te laat wordt gemeld overeenkomstig Artikel 16 van deze Algemene voorwaarden en vervalt in ieder geval één jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.
   9. Als op een door Thuisaccuplan geleverde en/of geïnstalleerde omvormer zonnepanelen worden aangesloten, is Thuisaccuplan niet aansprakelijk voor de werking van die zonnepanelen.

Verwerking van gegevens

   1. Voor de uitvoering van de Overeenkomst moet Thuisaccuplan uw persoonsgegevens verwerken. Thuisaccuplan houdt zich bij de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens.
   2. U geeft Thuisaccuplan toestemming om uw klantgegevens te delen met noodzakelijke derden waaronder de Installateur en Leverancier.

Intellectueel eigendom

  1. Alle informatie die besloten ligt in aanbiedingen, offertes, afbeeldingen, tekeningen etc. en daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele.

eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, etc.) en knowhow zijn eigendom van Thuisaccuplan.

 1. Het is u niet toegestaan de in het vorige lid genoemde eigendomsrechten geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven en/of van de inhoud daarvan aan derden mededeling te doen, tenzij Thuisaccuplan hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

Wijziging van de Overeenkomst

   1. U kunt een wijziging in de Overeenkomst tussen u en Thuisaccuplan voorstellen. Deze zijn van kracht door en vanaf de elektronische aanvaarding daarvan door Thuisaccuplan. Bij een geaccepteerd voorstel welke als uitkomst een (geheel of gedeeltelijke) annulering van de Overeenkomst heeft, kan Thuisaccuplan gemaakte kosten bij u in rekening brengen. Bij een algehele annulering van de overeenkomst brengt Thuisaccuplan in ieder geval €150,00 annuleringskosten in rekening, gebaseerd op de gemiddelde arbeidskosten die het aangaan van een Overeenkomst met zich meebrengen.
   2. Thuisaccuplan heeft het recht om door u voorgestelde wijzigingen te weigeren.
   3. Thuisaccuplan heeft het recht om aan de levering en uitvoering van de Overeenkomst nadere voorwaarden te verbinden. Deze voorwaarden zullen altijd aan u worden gecommuniceerd.

Overige bepalingen

  1. Thuisaccuplan mag de Algemene Voorwaarden op ieder door haar gewenst moment (eenzijdig) wijzigen en/of aanvullen, met dien verstande dat de wijziging in werking treedt indien u deze hebt aanvaard. Indien Thuisaccuplan vanuit overheidswege veranderingen dient door te voeren in de Overeenkomst stemt u hierbij met deze wijzigingen in de Overeenkomst in.
  2. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet dat niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
  3. In alle gevallen waarin de relatie tussen u en Thuisaccuplan eindigt, ingevolge enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze Algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen ons beheersen, met name voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.
  4. Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons is Nederlands recht van toepassing.